kochah

 

 


Street Accounts Project
"حساب کوچه"
Street Accounts
دو هزار حساب بانکی برای دوهزار کودک محروم خیابانی

 

موسسۀ غیر انتفاعی "کوچه" آئینۀ کوچکی از کوچه های فراوان ما و عبارت از ایجاد یک تفکر و آگاهی میان اقشار مختلف به منظور تامل و بازنگری در سرنوشت کودکان محروم و آسیب پذیر است که اینک امروز به چتر بزرگتری برای تحقق پروژه های وسیعتری مبدل شده است. "کوچه" به منظور تهیۀ کمک های بشری و خیر خواهانه، فراهم سازیی زمینه های تعلیم و سواد برای کودکان محروم، ایجاد آگاهی و دفاع از حقوق کودکان آسیب دیده تاسیس گردیده است. هدف نهایی این موسسه، بلند بردن سطح زندگی کودکان بدون در نظرداشت نژاد، طبقه، عقیده، زبان، مذهب، جنسیت، قوم و ملیت آن هاست. "کوچه" تحت قوانین جاری جمهوری اسلامی افغانستان فعالیت مینماید. تحت شمارۀ 10036 مورخ 1386.07.15 در وزارت اقتصاد ثبت و راجستر شده است و از طریق نماینده گی های خود در سراسر جهان حضور دارد.

هدف گشایش پروژۀ (حساب کوچه) و افتتاح دوهزار حساب بانکی برای دوهزار خانوادۀ محروم در افغانستان را عمدتاَ رسیدن به اهداف زیرین تشکیل می دهد:

 

1- فراهم سازیی زمینه های آموزش و پرورش برای کودکان محروم و کارگر
2- کاهش سطح کار شاقۀ کودکان
3- تامین هزینه و مایحتاج روزمرۀ خانواده های بی سرپرست که حداقل یک کودک آمادۀ مکتب داشته باشند

 

هیچ یک ازین خانواده ها سرپرست مرد ندارند و تمام بار زندگی بر دوش مادرها و خود کودکان کارگر آنهاست. (حساب کوچه) بنام مادران این خانواده ها یک حساب بانکی کشوده شده است تا درآغاز هرماه مبلغ معادل 50$ امریکائی از حساب خویش بردارند

در مقابل، مادران تعهد می نمایند که حداقل یک کودک آمادۀ مکتب را به مکتب بفرستند و یا آنعده کودکانی را که هم مکتب میروند و هم به کار شاقه مشغول اند ، از کار بیرون از خانه فارغ سازند.  این دو هزار حساب در کابل بانک افتتاح گردیده است و قرار است تعداد آنها بزودی بیشتر گردد.

ما به حیث گردانندگان (حساب کوچه) هیچ گونه دستیابی یا اجازۀ ورود به حساب بانکی این خانواده ها را نداریم. دونرها، سپانسر ها و حمایتگران خورد و بزرگ شامل مؤسسات ، اشخاص و کشورها ، پول کمک خود را بدون هر گونه دخالت مسئولین (کوچه) مستقیماٌ به حساب این خانواده ها می فرستند. لقمه نانی را که شما از دهن کودک خود گرفته به نام و نشانیی این کودکان محروم میفرستید، هرگز از سوی گرداننده گان موسسۀ (کوچه) خرج هزینه های اداری و مصارف اضافی مؤسسۀ کوچه نمی گردد. تمام مصارف اداری (کوچه) را فرهاد دریا می پردازد.

 

شفافیت در شیوۀ کار (کوچه) بخاطر آرامش خاطر و اطمینان شما بحیث سپانسر این کودکان محروم در اولویت ها و صدر جدول کاریی ما قرار دارد.

 

در گزینش عادلانۀ  این خانواده ها، وزارت  کار و امور اجتماعی و شهدا و معلولین افغانستان با ما همکاری کرده اند.  انتخاب این خانواده ها به یاریی شوراهای مردمی حمایت از اقشار آسیب پذیر آن وزارت صورت گرفته است تا خود مردم محل با شناخت دقیقی که از این خانواده ها دارند ، ما را رهنمائی کنند.

ما می خواهیم برای این کودکان سپانسران دایمی یا مؤقت سرا غ کنیم. سپانسران تعهد خواهند نمود که ماهانه مبلغ معادل 50$ امریکایی و یا سالانه مبلغ معادل 600$ امریکایی به حساب یک فامیل واریز نمایند. در مقابل ، مسئولین (کوچه) از رسیدن مبلغ کمک شده بصورت منظم برای شان گزارش خواهند داد و تعهد خواهند نمود تا کودک آن خانواده بتواند مکتب را بدون دغدغۀ خاطر تعقیب کند.

کسانی که می خواهند دست احتیاج این کودکان گرسنه و محروم را بگیرند و سپانسر یک کودک و خانوادۀ او شوند، لطفا با نشانی زیرین در تماس شده نام، شمارۀ تلفن و نشانی شهر و کشوری را که در آن زندگی می کنند به این نشانی ها بفرستند تا در مقابل، فورمه های سپانسرشپ و معلومات لازم را بدست آورند:

 

[email protected]
www.Kochah.org

 

(کوچه) سخت تلاش می ورزد تا از شیوۀ استفاده جویانۀ شماری از مؤسسات دست اندرکار دوری کند که چگونه برای توزیع یک مشت برنج و یک دامن گندم ، یک تخته کمپل و یا یک کفگیر روغن ، روز هزار بار معصومیت چشمان کودکان محروم را در برابر کمره ها میفروشند. ما وعده می دهیم با آنکه طرف اصلی پروژۀ ما کودکان اند، اما هرگزاین قشر معصوم و محتاج را در برابر یک (خیر ببینی کاکاجان) برای دوربین ها نفروشیم.


 
از خانه تا خیابان، یک در فاصله است.
نگذارید آیندۀ افغاستان در غبار کوچه ها گم شود!


تماس با ما